- การขอเงินคืนค่าลงทะเบียน ปฏิบัติอย่างไร

 การขอเงินคืนสามารถปฏิบัติได้ 2 กรณี ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย/คณะ ประกาศปิดรายวิชา
2. นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากาการตกออก

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนค่าลงทะเบียน ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติ จากคณะฯ ยื่นต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล โดยมีเอกสารประกอบคำร้อง ดังนี้
- ใบคำร้องขอเงินคืนค่าลงทะเบียน (ท.08)
- สำเนาใบลงทะเบียนเรียน (ท.25)
- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่ออกโดยมหาวิทยาลัย