- การลาป่วย หรือลากิจระหว่างสอบ ปฏิบัติอย่างไร

1. นักศึกษาป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคหรือกลางภาคในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้ควรโทรศัพท์ให้อ.ที่ปรึกษารับทราบทันที 
2. การลาป่วยระหว่างสอบจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลพร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลา
3. การลากิจระหว่างสอบ นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและใบรับรองของผู้ปกครอง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย