- การการลากิจ / ลาป่วย ของนักศึกษา ปฏิบัติอย่างไร

การลากิจ เฉพาะบางชั่วโมงเรียน ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชา แต่ถ้าลากิจตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ต้องยื่นใบลาก่อนวันลา พร้อมหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ กรณีเกิน 5 วัน ต้องยื่นใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จรับเงิน