- กำหนดการเปิดรับสมัครเมื่อไหร่

ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณ ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี
ภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณ สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี