- การแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย ฯ จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ยกเว้นภาคการศึกษาที่ 1 จะอนุมัติ 2 ครั้ง ดังนั้นเพื่อให้การอนุมัติปริญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดให้นักศึกษายื่นแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา เพื่อที่ส่วนทะเบียนและประเมินผลจะดำเนินการเสนอชื่อและรับปริญญา นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ๆ จะต้องยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น ๆ เมื่อยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ๆ ไปแล้ว หากยังไม่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาไม่ต้องยื่นคำร้องแสดงความจำนงของสำเร็จการศึกษาใหม่แต่อย่างใด
ขั้นตอนการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาดังนี้ 
• นักศึกษาขอชุดแบบฟอร์มคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ที่ส่วนทะเบียน ( ชุดคำร้องประกอบด้วย 1 คำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ( ท .09) 2 คำร้องขอหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ( ท .05) 3 แบบฟอร์มจัดทำทำเนียบบัณฑิต 1 แผ่น ) 
• กรอกข้อความในชุดแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง ทุกแผ่น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• กรอกรายละเอียดข้อมูลนักศึกษาลงในแบบฟอร์มทำเนียบบัณฑิตให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย
• ยื่นชุดแบบฟอร์มที่ส่วนทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อม รูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะ ขนาด 3x4 ซม . จำนวนเท่ากับเอกสารสำเร็จการศึกษาที่ยื่นขอ และเพิ่มอีก 1 รูป สำหรับทำเนียบบัณฑิตเช่น ขอใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด ใบรับรองสำเร็จการศึกษา ภาษาไทย 1 ชุด ใช้รูปถ่ายทั้งหมด 3 รูป
• ชำระเงินค่าจัดทำใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองสำเร็จการศึกษา ( ชุดละ 30 บาท )
• รอรับใบเสร็จรับเงิน และใบกำหนดรับเอกสาร
• นำใบกำหนดรับเอกสาร พร้อม ใบปลอดหนี้ ( ติดต่อขอรับได้ที่คณะ ) มารับเอกสารสำเร็จการศึกษา ที่ส่วนทะเบียน ตามวันที่ระบุในใบกำหนดรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ( ประมาณ 2 สัปดาห์ภายหลังวันประกาศผลสอบ )
• กรณีที่ไม่สามารถมารับเอกสารสำเร็จการศึกษาเองได้ สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยระบุผู้รับแทน โดยระบุผู้รับแทนลงลายมือชื่อตนเองไว้ในใบมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน