- การพ้นสภาพนักศึกษา

สถานภาพนักศึกษามี 2 ประเภท ได้แก่ สภาพปกติ และสภาพวิทยาทัณฑ์ นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ จะพ้นสภาพวิทยาทัณฑ์ ต่อเมื่อมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
• มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร เนื่องจากเรียนครบตามหลักสูตร
• ได้รับอนุมัติให้ลาออก
• นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดในภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้ทำเรื่องขอผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร
• นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• นักศึกษาขาดเรียนติดต่อกัน 30 วัน โดยมิได้แจ้งให้ทราบ
• นักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• ศึกษาเป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
• ถูกลงโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
• ต้องรับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
• เป็นนิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น ยกเว้นในมหาวิทยาลัยเปิด
• ปลอมแปลมรายมือชื่อผู้ปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย
• ถึงแก่ความตาย