- การลาพักการศึกษาปฏิบัติอย่างไร

นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
1. ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหาร หรือฝึกวิชาทหาร
2. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
3. ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์ เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
4. มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาได้