- การลงทะเบียนล่าช้า ปฏิบัติอย่างไร

การลงทะเบียนล่าช้า จะกระทำได้ภายใน 5 วัน ทำการนับจากวันที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องชำระเงินค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อพ้นเวลาดังกล่าวหาก นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียน จะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา / ประธานสายวิชา / ประธานหลักสูตร โดยจะต้องชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้กระทำภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหากพ้นกำหนดแล้ว ให้คณบดีอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ