- การลงทะเบียนต่อภาคการศึกษาเป็นอย่างไร

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิต ดังนี้
• ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาปกติ จะต้องลงทะเบียนไม่เกิน 19 หน่วยกิต และต้องไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต ( ยกเว้นกรณีรายวิชาที่เหลือตามหลักสูตร และเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นมีหน่วยกิตรวมกันต่ำกว่า 12 หน่วยกิต หรือในกรณีที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น )
• ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาทุกประเภท ทุกโครงการ จะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต