- ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ไหน

ติดต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0-2470-9850, 9857 หรือ www.sit.kmutt.ac.th 
หรือ ส่วนงานทะเบียนและประเมินผล มจธ . 0-2470-8146 หรือ http://www.kmutt.ac.th/admission