- โครงสร้างหลักสูตรตลอด 4 ปีต้องเรียนอะไรบ้าง

การศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต จึงจะสำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดย่อๆ ดังนี้ 
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะด้าน 95 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต