- มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง

มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรทุนการศึกษา “ทุนเพชรพระจอมเกล้า” สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะด้านกว่า 250 ทุน / ปี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้มจธ. ยังมีทุนต่างๆอีก ดังนี้ 
1. ทุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 02-4709864 หรือ 
02-4709848)
2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
3. ทุนให้เปล่า
4. ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน
6. ทุนจ้างงานนักศึกษา
7. ทุนโครงการต่าง ๆ
หมายเหตุ : ทุนลำดับที่ 2-7 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานแนะแนว โทร 02-4708097-99