ติดต่อนักบริการการศึกษา ระดับปริญญาโท

 

ถิรดา  ยุกตะนันทน์ 

Educational Services Personnel

Thirada@sit.kmutt.ac.th

TEL: 0-2470-9848

หัวหน้านักบริการการศึกษาทุกหลักสูตร

เวลาปฎิบัติงาน 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

หยุด เสาร์-อาทิตย์

อาภรณ์ เชี่ยวชาญเกษตร

Educational Services Personnel

aphorn@sit.kmutt.ac.th

TEL: 0-2470-9862

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคค่ำ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์

- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.  

หยุด วันเสาร์-อาทิตย์

 

มะยุลา เชยล้อมขำ

Educational Services Personnel

mayula@sit.kmutt.ac.th

TEL: 0-2470-9849

- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

- ระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

เวลาปฏิบัติงาน

- วันพุธ – ศุกร์ เวลา 10.00 - 19.00 น.

- วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

หยุด วันจันทร์ - อังคาร