แผนการสอน (มคอ.3) สาขาวิชาระบบสนเทศทางธุรกิจ

 

แผนการสอนภาคเรียนที่ผ่านมา Click

 
AttachmentSize
BIS601 การวิเคราะห์ความต้องการสาหรับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Requirements Analysis for Business Information System)217.16 KB
BIS602 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Technology)264.83 KB
BIS603 การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing)398.36 KB
BIS604 (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) (Business Information System)225.79 KB
BIS605 การพัฒนางานบนเว็บ (Web-based Application Development)350.06 KB
BIS606 สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computing and Internet Architectures)430.1 KB
BIS607 เศรษฐศาสตร์และการเงินสำหรับระบบธุรกิจ ( Economic and Finance for Business System)266.12 KB
BIS608 การประกอบธุรกิจและพฤติกรรมองค์กร (Entrepreneurship and Organizational behavior)589.21 KB
BIS611 การประกอบธุรกิจออนไลน์ (Online Entrepreneur)255.88 KB
BIS612 การจัดการแบบซัพพลายเชน (Supply Chain Management)316.79 KB
BIS613 ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment System)322.65 KB
BIS614 นวัตกรรมสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Innovation)293.26 KB
BIS617 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management)533.64 KB
BIS618 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big data analytics)363.9 KB
BIS619 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning)232.99 KB
BIS635 เอ็กซ์เอ็มแอลพื้นฐานสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกสื (Basic XML for Electronic Business)296.01 KB
BIS652 ธุรกิจโทรคมนาคมและการพัฒนา (Telecommunication Business and Development)309.28 KB
BIS671 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resources Planning Workshop)329.32 KB
BIS672 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการแบบซัพพลายเชน(Supply Chain Management Workshop)240.32 KB
BIS674/INT698 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Audit and Control Workshop)229.88 KB
BIS675/INT677 สัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Service Standard Workshop234.13 KB