สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ Download

 

เอกสารแนะนำโครงสร้างหลักสูตร  Download

 

Curriculum Structure Download