ระเบียบการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ข้อปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   Download
ระเบียบของมหาวิทยาลัย   Download
ระเบียบการศึกษา   Download
ถาม-ตอบระเบียบการศึกษา   Download
วิธีการคำนวณ GPA./GPAX.   Download

 

 

การรับรองวุฒิ

 

กค. รับรองวุฒิ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์   Download
กพ. รับรองวุฒิ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์   Download
กคศ. รับรองวุฒิ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ   Download