Information Technology Programme

แบบฟอร์มเสนอการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง (Project)
 

      สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จัดทำโครงงาน และมีการทำโปรแกรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ นักศึกษาจะต้องมีหนังสือขอบคุณจากหน่วยงานนั้น ๆ แนบมากับเอกสารโครงงาน ทั้ง 3 ชุด โดยเป็นต้นฉบับ 1 ชุดและถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด (ถ้านักศึกษาที่ทำโปรแกรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีมาแนบทางคณะฯ จะไม่ทำใบปลดหนี้ให้ )