ติดต่อนักบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ถิรดา  ยุกตะนันทน์ 

Educational Services Personnel

Thirada@sit.kmutt.ac.th

TEL: 0-2470-9848

หัวหน้านักบริการการศึกษาทุกหลักสูตร

เวลาปฎิบัติงาน 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

หยุด เสาร์-อาทิตย์

พรทิพย์ สิริจุติกุล

Educational Services Personnel

pornthip@sit.kmutt.ac.th

TEL: 0-2470-9857

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลาปฎิบัติงาน 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 

หยุด เสาร์-อาทิตย์

รพีพร ภัทราธรรมรักษ์

Educational Services Personnel

rapeeporn@sit.kmutt.ac.th

TEL: 0-2470-9832

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

เวลาปฎิบัติงาน 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 

หยุด เสาร์-อาทิตย์