การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษา ป.โท - ป.เอก

 

ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร พร้อมค่าครองชีพเดือนละ 12,000 บาท
 
เงื่อนไข : ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระดับปริญญาโทหรือ 3.25 ในระดับปริญญาตรี 
 
ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานตีพิมพ์
 
 
ขั้นตอนการสมัคร สำหรับผู้สนใจทุนการศึกษาโครงการนี้ 
1. สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ตามช่องทางปกติ 
2. ยื่นใบสมัครรับทุนการศึกษาโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริที่email: paweena@sit.kmutt.ac.th 
3. คณะกรรมการโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาผลการสอบเข้าศึกษา ต่อและข้อมูลจากใบสมัครขอรับทุน 
4. แจ้งผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเข้าสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ 
5. ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา 
6. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการนี้ต้องท าสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา 
 
 
นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ
โทร 0-2470-9815 
email: paweena@sit.kmutt.ac.th 
 
 
 

 

Master - PhD Scholarship at SIT, KMUTT


- the scholarships cover tuition & fees in full and living expenses (12000
Baht/month).


- the applicants must earn a Master degree with GPA 3.5 or Bsc degree with GPA 3.25 or more in IT or related fields and have a publication.

 

 

If you are interested, more information at >> here <<

Application Form :  .pdf / .doc