องค์กร

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา : " ทำ "
                  นิยาม  ทำ หมายถึง ทำ ทำในทันที ทันเวลา ทำอย่างมีหลักวิชาการ ทำอย่างมีคุณภาพ ทำอย่างสม่ำเสมอ ทำด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
           1. สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Self – Sustainable) ทั้งด้านวิชาการและการบริหาร
           2. ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่งมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
           3. เป็นตัวอย่างของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่ทำงานและการศึกษาโดยใช้ภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษ
           4. สรรหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่สามารถใช้สร้างความมั่งคั่งทางสารสนเทศในสังคมไทย
           5. ช่วยลดช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทย
 
 

SIT's Philosophy, Vision, and Missions

SIT’s Philosophy: " Do It Right "

                                  Definition:  Doing it right depends on five crucial criteria (The Five P's ):
                                                       Prompt actions,
                                                       Punctuality,
                                                       Professionalism,
                                                       Perseverance, and
                                                       Principles.
 
SIT’s Vision & Missions: 
          1. To be self – sustainable in both IT education and IT management. 
          2. To equip graduates with a wealth of knowledge in IT, as well as, instill high ethical standards.
          3. To be a role model of a bilingual learning society.
          4. To encourage and support research in IT which will create information wealth for Thai society.
          5. To narrow the digital divide in Thai society.
 

โครงสร้างการบริหาร (Organization Chart) 

 
 

ยุทธศาสตร์ "ต้นไม้"

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการขององค์กรที่ชื่อว่า “ต้นไม้” โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้  “หยั่งรากลงดิน แผ่กิ่งก้านสาขา ชูยอดสู่ฟ้า บำรุงรักษายั่งยืน” และเผยแพร่สู่บุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
 
 
หยั่งรากลงดิน (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2547)    เน้นการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการเพื่อสร้างสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Self-sustainable) ทั้งด้านวิชาการและการบริหาร โดยสร้างความตระหนักในการรับรู้รายได้ รายจ่าย และต้นทุนในการดำเนินการให้เกิดความคุ้มค่า ละใช้หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรตื่นตัวต่อการเรียนรู้ รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาฐานแห่งความรู้ที่เป็นความสามารถหลักทางวิชาการให้เกิดความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ
 
แผ่กิ่งก้านสาขา (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553)    เน้นการขยายขีดความสามารถ และความหลากหลายในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการการเรียนการสอนและหลักสูตร  การบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนและองค์กรภาครัฐ เพื่อสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งทางวิชาการที่สามารถสร้างความมั่งคั่งทางสารสนเทศในสังคมไทย และช่วยลดช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทย รวมทั้งการส่งเสริมบุคลากรขององค์กรให้มีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในศาสตร์เฉพาะตน และเป็นฐานความรู้ที่สำคัญในการสร้างผลงานวิจัยในอนาคต อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ที่สร้างบุคลากรคุณภาพและสอดคล้องการความเปลี่ยนแปลง และความต้องการของประเทศ
 
ชูยอดสู่ฟ้า (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563)    เน้นการยกระดับความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสร้างผลงานวิจัย ให้เกิดศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การต่อยอดองค์ความรู้สู่การถ่ายทอด โดยใช้นวัตกรรมการจัดการแนวใหม่ การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับทั้งการเรียนในระบบ นอกระบบ และการเรียนตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ภายใต้ระบบและทรัพยากรทางการศึกษาที่ทันสมัย
 
บำรุงรักษายั่งยืน (พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป)  เน้นการสร้างขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญ ตามนโยบายที่ทางคณะได้กำหนด เป็นตัวอย่างของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางการศึกษา โดยเน้นการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัย และการให้บริการวิชาการสู่สังคมเชิงบูรณาการ เป็นประโยชน์ต่อกันและกันทั้งสามด้าน  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานทั้งนี้ คณะฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทั้ง 5 ด้าน ตามเป้าหมาย 6+1 Flagships และเป้าหมาย KMUTT Roadmap 2020 ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลง ตลอด โดยคณะฯตั้งปณิธานในการรักษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยคงจำนวนนักศึกษาที่ใกล้เคียงกับจำนวนเดิม พร้อมทั้งส่งเสริมการทำวิจัยให้มากขึ้น รักษาระดับการบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
 

 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์แบ่งเป็น 5 ด้านประกอบด้วยระบบงานหลัก 3 เป้าหมายคือ Student Success, Research Visibility และ Academic (Technical)  Service Excellence กระบวนการสนับสนุน 2 เป้าหมาย คือ Management and Financial self-sustainability และ HR Development and Planning  พร้อมด้วยตัวชี้วัดที่ประเมินผลทั้งระยะสั้นระยะยาว แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ซึ่งกระจายลงฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบนำสู่การปฏิบัติ โดยมีรอบการประเมินที่ชัดเจน เพื่อทำการปรับปรุงแผนต่างๆต่อไป