Research Knowledge Sharing

งานวิจัยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการทำงานวิจัยในหลากหลายรูปแบบ งานวิจัยบางชิ้นงานเป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะได้ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การเตือนทานยา การดูแลผู้ป่วยขณะพักรักษาตัว เป็นต้น ดังนั้ เพื่อให้งานวิจัยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงมีการคัดกรอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย เขียนในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย โดยมีพื้นฐานของงานวิจัย และนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มีช่องทางให้ผู้เข้าชมได้แสดงความคิดเห็น และสามารถขอใช้ประโยชน์ในเชิงวิจัยต่อยอด หรือนำไปประยุกต์ใช้งานได้ จึงเป็นที่มาของการสร้างเว็บเพจ Research Knowledge Sharing นี้ขึ้นมา
หากหน่วยงานใดสนใจนำงานวิจัยเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ สามารถติดต่อได้ที่ คุณ ปวีณา มงคลพงศ์สิริ, Project Planning Analyst เบอร์โทรศัพท์ 0-2470-9815 หรือ e-mail : paweena@sit.kmutt.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: www.facebook.com/reseach.sharing