หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัยและนักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรของประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างผลงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการกับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นกระบวนการทำวิจัยอย่างลึกซึ้ง เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. นักวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. อาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ได้รับปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆที่เทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนน เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร
 2. สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน 61 (และต้องสอบให้ได้ 79 ภายในปีแรก)
 3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 
 • ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 2. มีทุนเพชรพระจอมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (รายละเอียด >> Click)

รายละเอียดเพิ่มเติม >>