สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 

ปรัชญา

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัย และนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ดังปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ทำอย่างมีหลักวิชาการ ทำอย่างมีคุณภาพ ทำอย่างสม่ำเสมอ ทำด้วความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของประเทศ เพื่อสร้างผลงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการกับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นกระบวนการทำวิจัยอย่างลึกซึ้ง เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ

 

 วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อผลิตนักวิจัยและนักวิชาการระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากลให้สามารถเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและสังคมโลก

          2.  เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

          3.  เพื่อผลักดันการทำวิจัยภายในประเทศให้มีความเป็นเลิศ และการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามแผนการศึกษาแบบต่างๆ มีดังต่อไปนี้

     แผนการศึกษาแบบ 1.1

            ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร

     แผนการศึกษาแบบ 2.1

            ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร

     แผนการศึกษาแบบ 2.2

            ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร

2.     เป็นผู้สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่คณะกำหนด คือ

TOEFL ITP ≥ 500 or TOEFL iBT ≥ 61 or TOEIC ≥ 600 or IELTS ≥ 5 or TETET ≥ 4.

3.     มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

แผนการศึกษา

          แบบ 1.1    สำหรับผู้สำเร็จระดับปริญญาโท

                        (ระยะเวลาเรียนระดับปริญญาเอก 3 ปี)

วิทยานิพนธ์

48

หน่วยกิต

รวม

48

หน่วยกิต

 

          แบบ 2.1    สำหรับผู้สำเร็จระดับปริญญาโท

                        (ระยะเวลาเรียนระดับปริญญาเอก 3 ปี)

รายวิชาปกติ

12

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

36

หน่วยกิต

รวม

48

หน่วยกิต

 

          แบบ 2.2    สำหรับผู้สำเร็จระดับปริญญาตรี

                        (ระยะเวลาเรียนระดับปริญญาเอก 4 ปี)

รายวิชาปกติ

24

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

48

หน่วยกิต

รวม

72

หน่วยกิต

 

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าบำรุงการศึกษา

ภาคการศึกษาละ

20,000

บาท

2. ค่าลงทะเบียนวิชาปกติ

หน่วยกิตละ

1,600

บาท

3. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

หน่วยกิตละ

2,000

บาท

-  ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ปรับเปลี่ยนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

-  มีทุนเพชรพระจอมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (รายละเอียด >> Click)

 

หมายเหตุ

          นักศึกษาชาวต่างประเทศ ให้ใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556-2558

 

ช่วงเวลารับสมัคร

·     รับสมัครตลอดปีการศึกษา

·     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา, มจธ.

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

1.     อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.     ผู้บริหาร/ผู้จัดการโครงการ ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

Curriculum Download