ข่าวและกิจกรรม

SIT มจธ. เดินสายนำความรู้ไอทีสู่โรงเรียนชนบท SIT ชวนศิษย์เก่าลงพื้นที่โรงเรียนชนบทสอนครูใช้ SNAP SIT จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
สโมสรนักศึกษาชุดใหม่รับช่วงและสานต่องานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ SIT SIT จัดกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ป.โท ป.เอก SIT จัดค่าย Programming Boot Camp ครั้งที่ 3
SIT จัดอบรมเสริมทักษะการเขียนหนังสือเพื่อการทำงานใน มจธ. SI ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาระดมสมอง 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 22 SIT จัด สัมมนาบุคลากรประจำปี 2559 ย้ำความสำเร็จ “20 ปี ยืนหยัดอย่างยั่งยืน”
SIT จัด Network Boot Camp 2016 เพิ่มทักษะ นศ. ปี 2 ด้านระบบเครือข่าย ค่าย WIP Camp # 8 เส้นทางน้องมอปลายสู่สายอาชีพนักไอที CS@SIT จัด Hackathon 2016 พัฒนาทักษะ Programming นศ. ปี1 และ ปี 2
SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 19 โครงการอาสาทำดี 1 วัน กับกิจกรรมสร้างศาลา ชาว SIT ร่วมทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ วัดบ้านแหลม

Pages