ข่าวและกิจกรรม

ตอกย้ำ! SIT สร้างให้ลูกคุณเป็นนักไอทีมืออาชีพ <hello world> สวัสดีชาวโลก :ก้าวแรกสู่สายวิชาชีพไอทีและโปรแกรมเมอร์ที่คณะ SIT กิจกรรมค่าย Spider Camp ครั้งที่ 4
ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 SIT มจธ. เดินสายนำความรู้ไอทีสู่โรงเรียนชนบท SIT ชวนศิษย์เก่าลงพื้นที่โรงเรียนชนบทสอนครูใช้ SNAP
SIT จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สโมสรนักศึกษาชุดใหม่รับช่วงและสานต่องานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ SIT SIT จัดกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ป.โท ป.เอก
SIT จัดค่าย Programming Boot Camp ครั้งที่ 3 SIT จัดอบรมเสริมทักษะการเขียนหนังสือเพื่อการทำงานใน มจธ. SI ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาระดมสมอง 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 22
SIT จัด สัมมนาบุคลากรประจำปี 2559 ย้ำความสำเร็จ “20 ปี ยืนหยัดอย่างยั่งยืน” SIT จัด Network Boot Camp 2016 เพิ่มทักษะ นศ. ปี 2 ด้านระบบเครือข่าย ค่าย WIP Camp # 8 เส้นทางน้องมอปลายสู่สายอาชีพนักไอที

Pages