ข่าวและกิจกรรม

น้องม. ปลายร่วมงาน Tour KMUTT@SIT 2016 เรียนรู้ชีวิตเด็กไอทีบางมด นักศึกษา BIS รุ่น 27 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 28 เดทแรกของ CS@SIT
โครงการ “อบรมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรม Log In IT : ลงทะเบียนเป็นน้อง เป็นพี่ของชาวไอที ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ประชาพิจารณ์) ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ พ.ศ. 2559-2562
“พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559 SIT จัดอบรม เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิค SWOT โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SIT Sign Up : ลงทะเบียนแรกเข้าสู่ครอบครัว SIT กิจกรรม Brown Bag ครั้งที่ 1 โดยทีม Alchemist ตอกย้ำ! SIT สร้างให้ลูกคุณเป็นนักไอทีมืออาชีพ
<hello world> สวัสดีชาวโลก :ก้าวแรกสู่สายวิชาชีพไอทีและโปรแกรมเมอร์ที่คณะ SIT กิจกรรมค่าย Spider Camp ครั้งที่ 4 ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษา 1/2559

Pages