ข่าวและกิจกรรม

SIT ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 4 2559 หลักสูตร IT ป.ตรี ของ SIT รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบ Desktop + Site Assessment นักศึกษา CS คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16”
โครงการ SIT Guide SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 20 น้องม. ปลายร่วมงาน Tour KMUTT@SIT 2016 เรียนรู้ชีวิตเด็กไอทีบางมด
นักศึกษา BIS รุ่น 27 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 28 เดทแรกของ CS@SIT โครงการ “อบรมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
กิจกรรม Log In IT : ลงทะเบียนเป็นน้อง เป็นพี่ของชาวไอที ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ประชาพิจารณ์) ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ พ.ศ. 2559-2562 “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559
SIT จัดอบรม เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิค SWOT โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร SIT Sign Up : ลงทะเบียนแรกเข้าสู่ครอบครัว SIT

Pages