ข่าวและกิจกรรม

หลักสูตร IT ป.ตรี ของ SIT รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบ Desktop + Site Assessment นักศึกษา CS คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16” โครงการ SIT Guide
SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 20 น้องม. ปลายร่วมงาน Tour KMUTT@SIT 2016 เรียนรู้ชีวิตเด็กไอทีบางมด นักศึกษา BIS รุ่น 27 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 28
เดทแรกของ CS@SIT โครงการ “อบรมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรม Log In IT : ลงทะเบียนเป็นน้อง เป็นพี่ของชาวไอที
ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ประชาพิจารณ์) ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ พ.ศ. 2559-2562 “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559 SIT จัดอบรม เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิค SWOT โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร SIT Sign Up : ลงทะเบียนแรกเข้าสู่ครอบครัว SIT กิจกรรม Brown Bag ครั้งที่ 1 โดยทีม Alchemist

Pages