ข่าวและกิจกรรม

SIT Sign Up : ลงทะเบียนแรกเข้าสู่ครอบครัว SIT กิจกรรม Brown Bag ครั้งที่ 1 โดยทีม Alchemist ตอกย้ำ! SIT สร้างให้ลูกคุณเป็นนักไอทีมืออาชีพ
<hello world> สวัสดีชาวโลก :ก้าวแรกสู่สายวิชาชีพไอทีและโปรแกรมเมอร์ที่คณะ SIT กิจกรรมค่าย Spider Camp ครั้งที่ 4 ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษา 1/2559
SIT มจธ. เดินสายนำความรู้ไอทีสู่โรงเรียนชนบท SIT ชวนศิษย์เก่าลงพื้นที่โรงเรียนชนบทสอนครูใช้ SNAP SIT จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
สโมสรนักศึกษาชุดใหม่รับช่วงและสานต่องานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ SIT SIT จัดกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ป.โท ป.เอก SIT จัดค่าย Programming Boot Camp ครั้งที่ 3
SIT จัดอบรมเสริมทักษะการเขียนหนังสือเพื่อการทำงานใน มจธ. SI ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์ จัดสัมมนาระดมสมอง 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 22 SIT จัด สัมมนาบุคลากรประจำปี 2559 ย้ำความสำเร็จ “20 ปี ยืนหยัดอย่างยั่งยืน”

Pages