ข่าวและกิจกรรม

นักศึกษา SIT คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 SIT ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก มจธ. ครั้งที่ 4 2559 หลักสูตร IT ป.ตรี ของ SIT รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบ Desktop + Site Assessment
นักศึกษา CS คว้ารางวัลชนะเลิศ “การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16” โครงการ SIT Guide SIT จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Workshop ครั้งที่ 20
น้องม. ปลายร่วมงาน Tour KMUTT@SIT 2016 เรียนรู้ชีวิตเด็กไอทีบางมด นักศึกษา BIS รุ่น 27 จัดงานเชื่อมสัมพันธ์รับน้องรุ่น 28 เดทแรกของ CS@SIT
โครงการ “อบรมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรม Log In IT : ลงทะเบียนเป็นน้อง เป็นพี่ของชาวไอที ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ประชาพิจารณ์) ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ พ.ศ. 2559-2562
“พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559 SIT จัดอบรม เทคนิคการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นด้วยเทคนิค SWOT โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Pages