ข่าวและกิจกรรม

โครงการ "English Conversation Course with Native Speaker” อบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ “books24x7” นักศึกษา SIT จัดกิจกรรมอาสา CS Spirit of Volunteer
งานสัมมนาเชิงวิชาการ The Deep Learning and AI (DLAI) Winter School 2018 SIT ร่วมกับ Freewill Solutions จัดกิจกรรมรับสมัครงาน นักศึกษา SIT คว้าแชมป์ถ้วยกีฬารวม ในกีฬาสานสัมพันธ์ไอทีสามพระจอมเกล้าฯ ครั้งที่ 15
SIT ร่วมกับ Yannix จัดกิจกรรมรับสมัครงาน SIT Career Day 2018 SIT ร่วมกับ Thai NS Solutions จัดกิจกรรมรับสมัครงาน
นักศึกษา SIT แบ่งปันประสบการณ์การฝึกงาน ในโครงการ แฉหมดเปลือก เรื่องฝึกงาน SIT ทำบุญขึ้นปีใหม่ SIT ร่วมจัดกิจกรรม KM Day KMUTT 2018
SIT พานักศึกษาดูงานบริษัท Pronto Group SI จัดสัมมนา 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 23 “KMUTT ConNext” SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้อง TQF/LOs และ KMUTT-PLO”

Pages