ข่าวและกิจกรรม

SIT ร่วมกับ Freewill Solutions จัดกิจกรรมรับสมัครงาน นักศึกษา SIT คว้าแชมป์ถ้วยกีฬารวม ในกีฬาสานสัมพันธ์ไอทีสามพระจอมเกล้าฯ ครั้งที่ 15 SIT ร่วมกับ Yannix จัดกิจกรรมรับสมัครงาน
SIT Career Day 2018 SIT ร่วมกับ Thai NS Solutions จัดกิจกรรมรับสมัครงาน นักศึกษา SIT แบ่งปันประสบการณ์การฝึกงาน ในโครงการ แฉหมดเปลือก เรื่องฝึกงาน
SIT ทำบุญขึ้นปีใหม่ SIT ร่วมจัดกิจกรรม KM Day KMUTT 2018 SIT พานักศึกษาดูงานบริษัท Pronto Group
SI จัดสัมมนา 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 23 “KMUTT ConNext” SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้อง TQF/LOs และ KMUTT-PLO” SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “NoSQL and HADOOP”
โครงการอบรม Agile Workshop CS@SIT December Fest 2017 SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Blockchain Technology"

Pages