ข่าวและกิจกรรม

SIT ร่วมกับ Yannix จัดกิจกรรมรับสมัครงาน SIT Career Day 2018 SIT ร่วมกับ Thai NS Solutions จัดกิจกรรมรับสมัครงาน
นักศึกษา SIT แบ่งปันประสบการณ์การฝึกงาน ในโครงการ แฉหมดเปลือก เรื่องฝึกงาน SIT ทำบุญขึ้นปีใหม่ SIT พานักศึกษาดูงานบริษัท Pronto Group
SI จัดสัมมนา 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 23 “KMUTT ConNext” SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้อง TQF/LOs และ KMUTT-PLO” SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “NoSQL and HADOOP”
โครงการอบรม Agile Workshop CS@SIT December Fest 2017 SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Blockchain Technology"
นักศึกษา SIT คว้ารางวัลจากโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำเสนอ Solution ของ Microsoft เกี่ยวกับการเรียนการสอน” SIT ร่วมกับ Microsoft Student Partner จัดการอบรม First Hello!!

Pages