หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Programme in Software Engineering

 

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science ( Software Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Software Engineering)

 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

 

4. ปรัชญาและความสำคัญ

     อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ อุตสหกรรมซอฟต์แวร์ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ และเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตซอฟต์แวร์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงขนาดและความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องอาศัยกระบวนการผลิตที่ถูกออกแบบอย่างละเอียดตามมาตรฐานที่เป็นสากล หลักการทางวิศวกรรมจึงได้ถูกนำเข้ามากประยุกต์ใช้ในการควบคุมการพัฒนา ประเมินผล ประกันคุณภาพ ของซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตามต้องการ วิศวกรรมซอฟต์แวร์จึงเป็นสาขาวิชาที่เป็นที่สนใจอย่างมากในปัจจุบัน ดังเห็นได้จากการสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ SIPA และ ซอฟต์แวร์ปาร์ค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้บัณฑิตได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างดีและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งมหาบัณฑิตต้องได้รับ

- การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรการพัฒนา และการบริหารวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันในการพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเครื่องมือ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมสำหรับดำเนินงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพขึ้น มหาบัณฑิตสามารถทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) วิศวกรซอฟต์แวร์
(2) ผู้จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ / ระบบสารสนเทศ
(3) นักเขียนโปรแกรม
(4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
(5) นักวิชาการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(6) นักพัฒนาเว็บไซต์
(7) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

 

7. ระยะเวลาการศึกษา

2-5 ปี

 

8. วัน เวลาเรียน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

 

9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือเทียบเท่าที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีความรู้ทางซอฟต์แวร์

  2. มี ประสบการณ์การทางานเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ คณาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

  3. มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

10. การรับสมัคร

เปิดรับสมัครช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี

 

11. ขั้นตอนการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

* ทางไปรษณีย์ :  ส่งหลักฐานการสมัครมาที่สำนักบัณฑิตศึกษาฯ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
* สมัครด้วยตนเอง :  ณ สำนักบัณฑิตศึกษาฯ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

12. วิธีการคัดเลือก

* สอบข้อเขียน :  (1)วิชา่การวิเคราะห์เชิงปริมาณ GRE, (2)วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ , (3)วิชาภาษาอังกฤษตามแนว TOEFL

* สอบสัมภาษณ์

 

13. จำนวนที่รับสมัคร

รับสมัคร 45 คน

 

14. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,200 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 

Curriculum Download :