หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

      เปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเติมเต็มความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นหลักสูตรที่สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ มุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการบริหารวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สามารถเข้าใจกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

      This is a weekend program that delivers the theoretical and practical knowledge required by software developers. The emphasis of the curriculum is to produce effective software specialists. Students will develop the skills and knowledge required in Software Engineering, Software Engineering Management, as well as the ability to effectively cultivate collaborative work practices in software development.

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. วิศวกรซอฟต์แวร์

 2. ผู้จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ / ระบบสารสนเทศ

 3. นักเขียนโปรแกรม

 4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

 5. นักวิชาการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 6. นักพัฒนาเว็บไซต์

 7. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

 8. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือเทียบเท่าที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีความรู้ทางซอฟต์แวร์

 2. มีประสบการณ์การทางานเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ คณาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

 3. มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

 • ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,200 บาท 

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 2. มีทุนเพชรพระจอมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (รายละเอียด >> Click)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>