หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Programme in Information Technology

 

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Information Technology) 

 

3. วิชาเอก

  • การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีเครือข่าย

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

 

5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

ด้านสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไอบีเอ็ม ออราเคิล และทรีคอม

 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ / ซอฟต์แวร์
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(4) นักออกแบบระบบฐานข้อมูล
(5) นักเขียนโปรแกรม
(6) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น 

 

7. ปรัชญาและความสำคัญ

          เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการดำรงชีพในปัจจุบัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในองค์การต้องพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นหลักสูตรนอกเวลาราชการเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้บัณฑิตไม่จำกัดสาขาวิชาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริงในองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้น การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีเครือข่าย ที่สามารถนำไป ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับสากล

2. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ วิทยาการอันนำมาซึ่งประโยชน์ของตนและสังคม

3. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ รวมทั้งการธำรงไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

 

9. ระยะเวลาการศึกษา

2-5 ปี

 

10. วัน เวลาเรียน

หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (ให้ระบุกลุ่มเรียนตอนสมัครให้ชัดเจน)
กลุ่ม 1 : เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ บางครั้ง)
กลุ่ม 2 : เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 19.00 น.

 

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 

12. การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 2 รอบ ประมาณเดือนสิงหาคม และธันวาคม ของทุกปี เปิดรับสมัครทั้งภาคค่ำและภาคเสาร์-อาทิตย์

 

13. ขั้นตอนการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

ทางไปรษณีย์ : ส่งหลักฐานการสมัครมาที่สำนักบัณฑิตศึกษาฯ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
สมัครด้วยตนเอง : ณ สำนักบัณฑิตศึกษาฯ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

14. วิธีการคัดเลือก

* สอบข้อเขียน : (1)วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ GRE, (2)วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, (3)วิชาภาษาอังกฤษตามแนว TOEFL

* สอบสัมภาษณ์

 

15. จำนวนที่รับสมัคร

กลุ่ม 1 ภาคค่ำ : ภาคการศึกษาละ 70 คน
กลุ่ม 2 ภาคเสาร์-อาทิตย์ : ภาคการศึกษาละ 70 คน1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Programme in Information Technology

 

Curriculum Download: