หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          เปิดรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากทุกสาขาที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรนอกเวลาราชการสามารถเลือกเรียนในช่วงเย็นหลังเลิกงาน หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เน้นให้ความรู้ใน 3 แขนงความรู้ คือเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่าย และการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง หลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จทางด้านการสร้างนักวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับจากบริษัทไอทีชั้นนำของโลกและองค์กรธุรกิจมากว่า 18 ปี
 
          This curriculum offers an opportunity for students without an Information Technology degree to pursue higher level IT education and skills. This curriculum is offered as both an "evening program" and a "weekend program" and emphasizes three areas: Software Technology, Network Technology, and Management Information Technology. It has been successful in producing IT professionals sought after by leading international IT companies and business organizations for 18 years.
 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ซอฟต์แวร์
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 4. นักออกแบบระบบฐานข้อมูล
 5. นักเขียนโปรแกรม
 6. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา


อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท 
 • ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 2. มีทุนเพชรพระจอมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (รายละเอียด >> Click )

 

Curriculum Structure Download

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>