สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ปรัชญา

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่สร้างนักวิจัยที่สามารถสร้างผลงานระดับสากล เปิดสอนภาคปกติเพื่อให้นักศึกษาทุ่มเทการสร้างงานวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ สามารถพัฒนาศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญหาจากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถวิจัยหรือประเมินผลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสามารถนำไป ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับสากล

2. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ วิทยาการคอมพิวเตอร์อันนำมาซึ่งประโยชน์ของตนและสังคม

3. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ รวมทั้งการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.     ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือเทียบเท่า

2.     มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือคณาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

3.     มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

แผนการศึกษา

         

แผน ก 2

แผน ก 2

 

รายวิชาบังคับ

6

6

หน่วยกิต

รายวิชาเลือก

18

6

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

24

หน่วยกิต

รวม

36

36

หน่วยกิต

 

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

ภาคการศึกษาละ

25,000

บาท

ค่าลงทะเบียน

หน่วยกิตละ

2,200

บาท

-  ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ปรับเปลี่ยนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

-  มีทุนเพชรพระจอมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (รายละเอียด >> Click)

 

หมายเหตุ

          นักศึกษาชาวต่างประเทศ ให้ใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556-2558

 

Curriculum Download

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

1.     นักวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.     นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.     นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

4.     ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น