หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

      เป็นหลักสูตรที่สร้างนักวิจัยที่สามารถสร้างผลงานระดับสากล เปิดสอนเต็มเวลาเพื่อให้นักศึกษาทุ่มเทการสร้างงานวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ สามารถพัฒนาศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญหาจากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถวิจัยหรือประเมินผลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

      This program aims to produce researchers who aspire to attain international accomplishments. The program is only offered full-time. It aims to support students who wish to devote themselves to research, realize academic accomplishments, and develop new knowledge in computer science. The researchers should be able to solve problems related to computer science and computer applications. Furthermore, students will develop the ability to efficiently assess the results of research.

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
 4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือเทียบเท่า
 2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือคณาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
 3. มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
 • ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,200 บาท 
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 2. มีทุนเพชรพระจอมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (รายละเอียด >> Click)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>