หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Programme in Business Information System

 

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Business Information System)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Business Information System)

 

3. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ด้านสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไอบีเอ็ม ออราเคิล และทรีคอม

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

 

5. ปรัชญาและความสำคัญ

      ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์หรือโลกไร้พรมแดนที่สามารถทำธุรกิจได้สะดวกและรวดเร็ว ณ สถานที่และเวลาที่ต้องการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้ ติดตามและประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่องานทางธุรกิจ

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จึงพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเป็นหลักสูตรภาคเสาร์อาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตไม่จำกัดสาขาวิชาแต่มีความรู้และ/หรือ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศสามารถเข้าศึกษาต่อ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจและวิทยาการใหม่ ๆ ขณะเดียวกันสามารถนำประสบการณ์จากการทำงานมาแลกเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวหน้า เป็นการพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจไทย ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการประกอบการทางธุรกิจในระดับสากล

 

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถศึกษาวิเคราะห์ หรือประยุกต์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และ/หรือ การบริการทางวิชาการต่อสังคมทั้งในและต่างประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจในตลาดการค้า

 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) นักพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
(2) นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
(3) ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(4) นักพัฒนาเว็บไซต์ประยุกต์ทางธุรกิจ
(5) ผู้ประกอบการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

8. ระยะเวลาการศึกษา

2-5 ปี

 

9. วัน เวลาเรียน

เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 19.00 น.

 

10. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 

11. การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร 2 รอบ ประมาณเดือนสิงหาคม และธันวาคม ของทุกปี

 

12. ขั้นตอนการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์  http://admission.kmutt.ac.th

* ทางไปรษณีย์ :  ส่งหลักฐานการสมัครมาที่สำนักบัณฑิตศึกษาฯ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
* สมัครด้วยตนเอง :  ณ สำนักบัณฑิตศึกษาฯ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

Curriculum Download: