หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

      เปิดรับบัณฑิตไม่จำกัดสาขาวิชาแต่มีความรู้ และ/หรือประสบกาณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศหรือด้านธุรกิจ เปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ เพื่อให้ผสมผสานการเรียนรู้เข้ากับการทำงานจริง เน้นการสร้างนักวิชาชีพที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านไอทีเข้ากับงานภาคธุรกิจสมัยใหม่ เรียนรู้แนวความคิดในการมองเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อสามารถวิเคราะห์และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้ในภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 

      Although this curriculum is available to all undergraduates, they ideally should have knowledge or experience related to information systems or business technologies. Weekend classes are offered to integrate study and work. The program focuses on developing qualified IT professionals with the capability of applying IT knowledge to modern business information systems. Moreover, they can learn the concepts of IT analytical observation. Consequently, they can efficiently analyze and adapt information technology to business systems.

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. นักพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
  2. นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
  3. ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  4. นักพัฒนาเว็บไซต์ประยุกต์ทางธุรกิจ
  5. ผู้ประกอบการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 
  • ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  2. มีทุนเพชรพระจอมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (รายละเอียด >> Click)

 

Curriculum Structure Download

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>