สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

 

ปรัชญา

          หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยการประสานความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทักษะที่แข็งแกร่งของคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อจัดทำหลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบให้เป็นหลักสูตรที่มีความสมดุล ระหว่างชีววิทยาระบบศาสตร์ทางด้านจีโนม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการใช้การกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการทำโครงการแบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ลึกซึ้งภาคทฤษฎีและได้รับการฝึกทักษะให้เข้มแข็ง ซึ่งในการฝึกทักษะนี้นักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกและสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทั้งในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกจากผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีการใช้ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะมีความสามารถและความพร้อมที่จะเข้าไปร่วมทำงานกับกลุ่มงานและกลุ่มวิจัยต่างๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบได้ทันที เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับการพัฒนางานวิจัยในยุคหลังจีโนมที่มีมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร และการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบกำลังเป็นเทคโนโลยีที่มีการขานรับจากอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกแขนง และนักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะทางด้านนี้กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มความรู้ในทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ เพื่อออกแบบและสร้างระบบงานประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาหรือค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบได้

          2.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการใช้ความรู้ทางด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบมาประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสม

          3.  เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องและตรงตามความต้องการอย่างเร่งด่วนของประเทศและโลกในด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยสูงกว่า 2.75 หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

          2.  ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

แผนการศึกษา

         

แผน ก 2

วิทยานิพนธ์

แผน ข

การค้นคว้าอิสระ

 

รายวิชาบังคับ

15

15

หน่วยกิต

รายวิชาสัมมนา

2

2

หน่วยกิต

รายวิชาเลือก

9

9

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

-

หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ

-

6

หน่วยกิต

การฝึกงานภาคสนาม

-

6

หน่วยกิต

รวม

38

38

หน่วยกิต

         

 

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

ภาคการศึกษาละ

12,000

บาท

ค่าลงทะเบียนรายวิชาปกติ

หน่วยกิตละ

1,000

บาท

ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

หน่วยกิตละ

2,000

บาท

-  ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ปรับเปลี่ยนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

-  มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

1.     นักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำตามสถาบันวิจัย หน่วยราชการและภาคอุตสาหกรรม

2.     นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพประจาตามสถาบันวิจัย หน่วยราชการและภาคอุตสาหกรรม

3.     นักวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

4.     ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ

5.     ที่ปรึกษาโครงการหรือธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

6.     ผู้ตรวจสอบงานหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ISO , GMP, HACCP

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี หลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ