หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

      เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการชีวภาพ เป็นมิติใหม่ในการผสมผสานความรู้ให้สามารถพัฒนาผลิตผลทางชีวภาพใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศกับคณะทรัพยากรชีวภาพ เน้นความสมดุล ระหว่างชีววิทยาระบบศาสตร์ทางด้านจีโนม และคอมพิวเตอร์ศาสตร์ โดยการใช้การกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการทำโครงการแบบบูรณาการ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ลึกซึ้งภาคทฤษฎี และได้รับการฝึกทักษะให้เข้มแข็ง ซึ่งในการฝึกทักษะนี้นักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกทักษะและสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยได้รับการฝึกจากผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการใช้ชีวสารสนเทศอย่างจริงจังทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

      This curriculum emphasizes research in both information technology and biology. It is offered in coordination between the School of Information Technology and the School of Bioresources and Technology. Students in the program will receive comprehensive training in genomics, algorithms for sequence analysis, database design and management, and software engineering and programming (including web-based development). Students will apply their skills to a practical project, where they will design and implement a solution to a real-world problem under the guidance of an experienced mentor from industry or academia.

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. นักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำตามสถาบันวิจัย หน่วยราชการและภาคอุตสาหกรรม
  2. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพประจาตามสถาบันวิจัย หน่วยราชการและภาคอุตสาหกรรม
  3. นักวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
  4. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  5. ที่ปรึกษาโครงการหรือธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  6. ผู้ตรวจสอบงานหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ISO , GMP, HACCP

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรตินิแต่เคยมของสถาบัน อุดมศึกษา ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ 

- กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 3.50 และ/หรือมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ที่ คณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ และกรรมการประจาคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี อนุมัติให้เข้าศึกษาได้ 

 

  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองด้วยคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 

    - เป็นผู้ที่คณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกพิจารณาแล้วสมควรให้เข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สมัคร ให้เข้าทดลองศึกษาในหลักสูตรก่อนการรับเข้าศึกษาต่อ โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการ ที่ตีพิมพ์และประสบการณ์งานวิจัย