Faculty

Asst.Prof.Dr. Narongrit Waraporn
ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

Present Position :

 • Assistant Dean for Project Planning and Development
 • Associate Chairperson of B.Sc. Program in Information Technology

School of Information Technology,
King Mongkut's University of Technology Thonburi.


Email : narongrit@sit.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-9816


Academic Background

 
 • Ph.D. (Computer Science)
  2006, The Graduate Center, City University of New York (CUNY), USA.
 • M.Phil. (Computer Science)
  2002, The Graduate Center, City University of New York (CUNY), USA.
 • M.S. (Computer Engineering)
  1996, Manhattan College, NY, USA
 • B.Eng. (Computer Engineering)
  1994, King Mongkut's University of Technology Thonburi.

 • Teaching Experience
   
 • Advanced Database Systems
 • Advanced Programming
 • Computer Architecture and Organization
 • Computing: Its Nature, Power and Limits
 • Core Study: Elementary Programming and Mathematical Ideas
 • Data Structures
 • Database Management Systems
 • Design and Analysis of Algorithms
 • Discrete Mathematics
 • e-Commerce
 • Electronic Business Information System
 • Introduction to Programming in Java
 • IP phone and Wireless Applications
 • Microcomputers for Business and Administration
 • Network Computing and Internet Architectures
 • Operating Systems
 • Selected Programming Language in C
 • Web Engineering and Web Applications

 • Professional Experience

  2016 - ปัจจุบันที่ปรึกษา โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  2016 - ปัจจุบันคณะที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม
  2015 - ปัจจุบันผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2015 - ปัจจุบันรองประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2013 - ปัจจุบันผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษากำกับ ควบคุมงานโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์
  2006 - ปัจจุบันอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  1999 - ปัจจุบันIEEE Member
  1999 - ปัจจุบันอาจารย์พิเศษ โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์, โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
  1998 - ปัจจุบัน ACM Member
  2015 - 2016ที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักการระบายน้ำ
  2013 - 2016Lecturer at King Mongut's University of Technology Thonburi
  2013 - 2016อาจารย์พิเศษ โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์, โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
  2012 - 2015ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2011 - 2014ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
  2012 - 2013ที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำรวจ จัดทำสถาปัตยกรรมข้อมูลสำหรับการให้บริการและควบคุมกำกับดูแลด้านการเงินและบัญชีตลอดวงจรชีวิตของบุคลากรภาครัฐให้กับกรมบัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ, กรมบัญชีกลาง
  2011 - 2011คณะทำงานโครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS)
  2010 - 2010IBM Visiting Researcher, IBM Almaden Research Center, San Jose, California, USA
  2009 - 2010ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
  2007 - 2010คณะที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม
  2009 - 2009ที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556), กรมบังคับคดี
  2009 - 2009คณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล ในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของภาคธุรกิจในประเทศไทยกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  2008 - 2009Committee on "National Qualifications Framework in the Bachelor Field of Computing" to Office of the Higher Education Commission
  2008 - 2009กรรมการโครงการวิจัยจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ สาขาคอมพิวเตอร์
  2008 - 2008คณะทำงานเพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Road map)สำหรับมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI โครงการสนับสนุนบริษัทเอกชนพัฒนามาตรฐานCMMI เพื่อ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
  2008 - 2008คณะที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อกำหนดการจ้างการดำเนินการประกวดราคาการดูแลการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี2551 คณะกรรมการอาหารและยา
  2007 - 2007Guest Lecturer of Graduate Program in ManagementInformation Technology at Mae Fah Luang University
  1997 - 2006Lecturer at Brooklyn College, City University of New York
  1999 - 2001Consultant on on "Automate Inference Self-Learning" at Learning Center of Brooklyn College
  1994 - 1995System Engineer/Database Administrator at Central Department Store


  Research Interests
   
 • Distributed Databases
 • Knowledge-Base Management
 • Wireless Technology
 • SIP Technology
 • Computational Science
 • Databases

 • Certificates
   
 • z/OS Basics Training, Mar 6-9, 2007
 • DB2 UDB for z/OS Programming Training, May 2-4, 2007
 • Linux on System zTraining, Oct 15-17, 2007
 • DB2 on Campus Program "DB2 & RDA Workshop", Aug, 30-31, 2008
 • DB2 9.7 Bootcamp for Business Partners, Jun 2009
 • IBM Information Management DB2 Technical Sales Professional (v1), Jun 11,2009
 • IBM Certified Database Associate DB2 9 Fundamentals, Aug 1, 2009

 • Others

  Personal Page


  Publication
   
 • Lueangaram S., Waraporn N.,2016, Time Lagged Back Propagation Neural Network with Rainfall for Flood Forecasting, IEEE 20th Jubilee International Conference on Intelligent Engineering Systems, INES2016, 30 Jun – 2 July 2016, Budapest, Hungary, PP. 63-68, DOI: 10.1109/INES.2016.7555094
 • Truatmoraka P., Waraporn N., Suphachotiwatana D.,2016, Water Level Prediction Model Using Back Propagation Neural Network: Case Study: The Lower of Chao Phraya Basin, 4th International Symposium on Computational and Business Intelligence, ISCBI2016, 5-7 Sept. 2016, Olten, Switzerland, PP. 200 - 205 DOI: 10.1109/ISCBI.2016.7743284
 • Huaysrichan A, Waraporn N., Kongsri T., Worawasu W.,2016, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจใช้การโฆษณาผ่านโมบายแอปพลิเคชันแบบอิงสถานที่ในกรุงเทพมหานคร, การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2559, 19-20 Dec. 2016, Nakhonratchasima Thailand, PP. 1170-1179
 • Edlund S, Davis M, Douglas J, Kershenbaum A, Waraporn N, Lessler J, Kaufman,2012, A Global Model of Malaria Climate Sensitivity : Comparing Malaria Response to Historic Climate Data Based on Simulation and Officially, Malaria Journal 2012, 11:331 doi:10.1186/1475-2875-11-331, ISSN 1475-2875, 18 September 2012
 • Edlund S, Davis M, Pieper J, Kershenbaum A, Waraporn N, Kaufman J,2011, A GlobalStudy of Malaria Climate Susceptibility, Epidemics 3, November 29 - December 2, Boston, MA
 • N. Waraporn, T. Triyason, C. Angsuchotmetee, P. Puranachot, N. Napalai, S. Kitipoolwongwanich,2011, Community Warning System Services Using SIP, The 7th International Conference on Networked Computing (INC2011), Sept 26-28, 2011, Gumi, Korea, PP. 133-138
 • Narongrit Waraporn ,2010, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ กับความถนัดทางคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 13, มูลนิธิร่มฉัตร, August 21-22, 2010, Bangkok, Thailand, PP. 157 - 162
 • N. Waraporn,2010, Database Auditing Design on Historical Data, The Second International Symposium on Networking and Network Security (ISNNS ’10), 2-4, April. 2010, Jinggangshan, P. R. China, PP. 275-281
 • N. Sawettaphun, N. Waraporn,2010, Dynamic Web Service สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างโรงพยาบาล, The 7th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSC2010), May 12-14, 2010, Bangkok, Thailand, PP. 269-274
 • M. Supattatham, N. Waraporn, W. Thumbanthu, J. H. Chan,2010, Design of a Contactless Sensor System for Woven-Bag Manufacture Monitoring, The Asia Symposium on Quality Electronic Design (ASQED 2010), August 3-4, 2010, Penang, Malaysia, PP. 93-97
 • N. Waraporn, T. Triyason, C. Angsuchotmetee, P. Tilkanont,2010, Emergency Service Warning System Using SIP for Integrated Media, The 6th International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management (NCM2010), August 16-18, 2010 , Seoul, Korea, PP. 312-317
 • Narongrit Waraporn,2009, จำนวนเฉพาะ Prime Number ในมุมมองของนักคอมพิวเตอร์, MY MATHS, The Magazine of Mathematics, December 2009, Bangkok, Thailand, Vol. 5, PP. 40 - 44
 • N. Waraporn, M. Sithiyavanich, H. Jiarawattanasawat, N. Pakchai,2009, Virtual Credit Cards on Mobile for M-Commerce Payment, Proceeding of IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE 2009), 21-23 October 2009, Macau, China, PP. 241-246
 • N. Sawettaphun, N. Waraporn,2009, Study of Autistic Spectrum Disorders on Defining Data Relationship on e-Hospital, Proceeding of Thai Medical Informatics Association Annual Conference (TMI 2009), 18-20 November 2009, Bangkok, Thailand, PP. 103-112
 • P. Mongkolnam, U. Silparcha, N. Waraporn, V. Vanijja,2009, A Push for Software Process Improvement in Thailand, The 16th Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC 09) , 1-3 December 2009, Penang, Malaysia, PP. 475-481
 • N. Waraporn, K. Porkaew,2008, Null Semantics for Subqueries and Atomic Predicates, IAENG International Journal of Computer Science, September 2008, Vol. 35, PP. 305 - 313
 • N. Waraporn, K. Porkaew,2008, Semantics of Null Values in Subqueries, Proceeding of International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2008, March 19-21, 2008, Hong Kong, PP. 400 - 405
 • N. Waraporn,2008, SIP: Telecommunication Alternative, Special Issue for 84th Anniversary of Signal Department, May 27, 2008, Bangkok, Thailand, PP. 45 - 56
 • N. Waraporn,2007, Confidence Levels for Medical Diagnosis on Distributed Medical Knowledge Nodes, Proceeding of 2007 WSEAS International Conference on Computer Engineering and Applications (CEA07), January 17-19, 2007, Gold Coast, Queensland, Australia, PP. 344-349
 • N. Waraporn,2007, Results of Real Time Simulation of Medical Knowledge Technology (MKT) System for Medical Diagnosis on Distributed Knowledge Nodes, Proceedings of 4th International Conference on Information Technology: New Generations (ITNG 2007), April 2-4, 2007, Las Vegas, Nevada, USA, PP. 265-270
 • N. Waraporn,2007, Confidence Levels and Weight Factors for Medical Diagnosis on Medical Knowledge Technology (MKT) System, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, May 2007, Bangkok, Thailand, PP. 924 - 931
 • N. Waraporn,2007, Real Time Simulation of Medical Diagnosis with Confidence Levels on Distributed Knowledge Nodes, Journal of Software, Vol. 2, Number 4, October 2007, Bangkok, Thailand, PP. 80 - 87
 • N. Waraporn, S. V. Ahamed,2006, Intelligent Medical Search Engine by Knowledge Machine, Proceedings of 3rd International Conference on Information Technology: New Generations (ITNG 2006), April 10-12, 2006, Las Vegas, Nevada, USA, PP. 601–605
 • G. Kahanda, L. Leung , N. Waraporn, T. Kazmi, N. Mollah, M. Pinto, T. Yahya, S. V. Ahamed,2002, Blending Natural Intelligence with Artificial Intelligence, Proceedings of 14th International Multiconferences in Computer Science, July 24-27, 2002, Las Vegas, Nevada, USA, PP. 518-521
 •