หลักสูตร IT ป.ตรี ของ SIT รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบ Desktop + Site Assessment