Highlight

1
2
3
4
5
6
7
8
9

News Update

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560  ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ ป.ตรี , ป.โท , ศิษย์เก่า อาจจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ไปทำโครงการอาสาทำดี 1 วันแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนวัดทอง อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา ดร. วิทิดา  จงศุภชัยสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยอาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมชุมชน และดร. พรชัย มงคลนาม  นำทีมคณะทำงานกิจกรรมชุมชนลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนชนบท  เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการโครงกา... การสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย ต่างหลักสูตร ต่างคณะ รวมถึงศิษย์เก่าที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมกันแบ่งปันขนมผสมความรู้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา จัดโดยกลุ่มนักศึกษาวิชาการ IT Alchemist  

Life On Campus

 
 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษา "IT & CS D-Day Project Exhibition 2016" เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนอและสาธิตผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย ขอบเขต และกระบวนการของผลงานที่ชัดเจนและมีคุณค่า

 

 

 

 

 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรไอที 4 ปี ได้ฝึกทักษะ และมีความเข้าใจกระบวนการติดตั้ง ติดตามและตรวจสอบระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการติดตั้งทั้งเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน 

Website : Network_Boot_camp

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscribe to Front page feed