SIT มอบคอมพิวเตอร์โรงเรียนชนบทโครงการลดช่องว่างดิจิทัล ปี 2560

 

 

              คณะทำงานโครงการลดช่องว่างดิจิทัล นำโดย ดร.วิทิดา  จงศุภชัยสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยอาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมชุมชน ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ และ อ.กิตติพันธุ์  พัวพลเทพ  นำทีมคณะทำงานกิจกรรมชุมชนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า ลงพื้นที่ส่งมอบคอมพิวเตอร์และจัดฝึกอบรมการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นให้กับคณะครูในโรงเรียนชนบท  ตามโครงการลดช่องว่างดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา

 

 

 

                 โครงการลดช่องว่างดิจิทัล ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองสภาพดี และอุปกรณ์ไอที ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล  เพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ทันสมัย กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างความเท่าเทียม และช่วยลดช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทย  นางอำนวยพร สอิ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีปะขาว กล่าวว่า “โครงการนี้ได้สร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ทันสมัย นักเรียนจะตื่นเต้นและสนุกกับการเรียนรู้เมื่อมีคอมพิวเตอร์ และยังช่วยยกระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น กระตุ้นให้ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ผู้ปกครองในพื้นที่ใกล้ๆ โรงเรียนก็จะสนใจนำเด็กมาเรียนใกล้บ้านไม่ต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนในเมืองที่จะลำบากในการเดินทางและมีค่าใช้จ่ายมากกว่า ถือว่าเป็นโครงการดีที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนได้”

 

 

ในปีงบประมาณ 2560 นี้ เดินทางลงพื้นทีส่งมอบและฝึกอบรมในหลายจังหวัด ดังนี้

23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอยุธยา (โรงเรียนวัดจงกลนี   โรงเรียนวัดบ้านแถว)

24 มิถุนายน 2560 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (โรงเรียนวัดส้มป่อย)

27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม)

30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี (โรงเรียนบางแม่หม้าย  โรงเรียนวัดไชยนาราษฏร์  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  โรงเรียนวัดสุขเกษม  โรงเรียนวัดชีปะขาว โรงเรียนวัดดารา)

4-5 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (โรงเรียนวัดหนองยาง โรงเรียนวัดหนองมะกอก โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย  โรงเรียนวัดปทุมทอง)

14-15 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนบ้านยางชุม)

 

 

ภาพ/ข่าว : สุรพงษ์  เกียรติพงสา