SIT จัดค่ายพัฒนาทักษะวิชาการด้านไอที ครั้งแรก “SIT CRAFT Camp 2017”

          SIT จัดค่ายพัฒนาทักษะวิชาการด้านไอที ภายใต้ ชื่อ “SIT CRAFT Camp 2017” ระหว่างวันที่ 14 -21 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้

 

   

 

          โดยการจัดค่าย “SIT  CRAFT Camp 2017” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีพื้นฐานทางด้านไอทีได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ได้สัมผัสการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รู้จักคณะ และมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 30 คน นักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งด้านความรู้พื้นฐานด้านไอทีและความสามารถเฉพาะตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยรูปแบบการดำเนินโครงการเป็นการแบ่งกลุ่มทำโครงงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ Developer, Design, Infrastructure และ Game ซึ่งจะเน้นสอนเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และการผลิตซอฟต์แวร์ ในบรรยากาศอันอบอุ่นของ SIT มากกว่าการสอนเขียนโค้ด หรือให้ความรู้โดยตรง เป็นการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีรุ่นพี่และศิษย์เก่า ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะฯ เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษาในการทำโครงงานครั้งนี้

 

   

 

          ตลอดระยะเวลา 8 วัน น้อง ๆ แต่ละคนมีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่เรียนรู้ และค้นหาความรู้ใหม่ ๆ โดยในแต่ละวันจะมีทั้งการอบรม การถ่ายทอดประสบการณ์ดี ๆ ด้านไอทีจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าของคณะ การนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ การแลกเปลี่ยนความรู้กับรุ่นพี่ และเพื่อนร่วมค่าย จนตกผลึกแนวคิดที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด และผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้จริงต่อไป สมกับชื่อค่าย ซึ่งคำว่า CARFT ย่อมาจากคำเต็มที่นำเอาอักษรตัวแรกของคำซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคำที่มีความหมาย และเป้าหมายที่ชัดเจนดังนี้ C ย่อมาจาก Coaching, R ย่อมาจาก Realistic, A ย่อมาจาก Agility, F ย่อมาจาก Friendship และ T ย่อมาจาก Technology เมื่อนำอักษรตัวแรกมารวมกันจึงได้คำว่า CRAFT ซึ่งเป็นที่มาของชื่อค่ายพัฒนาทักษะวิชาการด้านไอที “SIT CRAFT Camp 2017”

 

 

ข่าว: รุ่งนภา คำภัยวงศ์พิทักษ์

ภาพ: SIT Photo Club