SIT Career Day 2018

SIT Career Day 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรม SIT Career Day 2018  ณ ห้อง LIB108 สำนักหอสมุด เมื่อวันจันทร์ที่ 29  มกราคม 2561  ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. นิพนธ์ เจริญกิจการ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. กล่าวเปิดงาน 

โดยกิจกรรม SIT Career Day 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการสมัครงานกับบริษัทไอทีชั้นนำโดยตรง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ได้มีพื้นที่พบกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานร่วมกัน  โดยจัดให้มีบูทแนะนำองค์กร รวมถึงตำแหน่งงานที่น่าสนใจจากองค์กรที่เข้าร่วมงาน  และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้ยื่นใบสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งที่สนใจ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาศหาที่ฝึกงานจากบริษัทชั้นนำที่มาออกบูทอีกด้วย

 
          ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากองค์กรไอทีชั้นนำและภาคธุรกิจด้านอื่นเข้าร่วมงานถึง 52  แห่ง      พร้อมกันนี้ทางบริษัทต่าง ๆ ได้ส่งตัวแทนซึ่งเป็นศิษย์เก่าของทางคณะ ฯ ที่ทำงานกับบริษัท มาช่วยอธิบายและตอบคำถามทางด้านตำแหน่งให้กับน้อง ๆ แบบเป็นกันเอง
         กิจกรรมภายในงานได้รับความสนใจจากน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ น้องๆ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ น้องๆจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และสาขาอื่นๆ พร้อมทั้งยังได้รับความสนใจจากนักศึกษาปริญญาโท และศิษย์เก่า เข้าร่วมงานไม่ตำ่กว่า 360 คน