SIT มีคำตอบ... ตอบข้อสงสัยผู้ปกครอง เมื่อบุตรหลานท่านมาเป็นนักศึกษา SIT

 

            ผู้ปกครองหลายท่านอาจสงสัยว่า SIT จะดูแลและให้ความรู้บุตรหลานของท่านอย่างไร ตลอด 4 ปีกับการใช้ชีวิตนักศึกษาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  Life on Campus พาท่านผู้ปกครองไปติดตามบันทึกภาพส่วนหนึ่งจากกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท่านผู้ปกครองหลายท่านได้ฝากคำถามไว้ และทีมคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องช่วยกันตอบคำถามและให้ข้อมูลที่จะช่วยคลายข้อสงสัยในหลายประเด็น

 

- เมื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้วสามารถย้ายข้ามหลักสูตรได้หรือไม่
            สามารถทำเรื่องขอย้ายได้ โดยต้องมีผลการศึกษาจากภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.0 และไม่ติดวิทยาฑัณฑ์ซึ่งการย้ายจาก สาขา CS ไป สาขา IT จะง่ายกว่า เพราะสามารถเทียบรายวิชากันได้ แต่ในกรณีย้ายจาก IT มา CS ค่อยข้างเป็นไปได้ยาก เพราะมีรายวิชาคนละชุดกันระหว่าง ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจต้องเรียนบางส่วนซ้ำ อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาต้องการทำเรื่องขอย้ายสาขาควรรีบดำเนินการโดยไวที่สุด

 

- หลักสูตร IT กับ CS เมื่อจบออกไปแล้วการใช้ภาษาอังกฤษจะได้พอๆ กันหรือไม่
            ต้องบอกว่าแตกต่างกัน  เพราะในแง่ของประสบการณ์ การเรียนในสาขา CS ต้องเรียนเป็นวิชาภาษาอังกฤษ มีการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียน การบรรยายของอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้คุ้นเคยและมีประสบการณ์มากกว่า เด็กที่เรียนในสาขา IT แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ทักษะในเรื่องของภาษานั้น ยังต้องขึ้นอยู่กับนักศึกษาแต่ละคนด้วย  อีกทั้งยังต้องประกอบกับความสามารถด้วยว่า จะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากน้อยแค่ไหน

 

- นักศึกษาอยู่ต่างประเทศกลับมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียน หรือลงทะเบียนเรียนไม่ทันเมื่อเริ่มเปิดเทอมต้องทำอย่างไร ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนแทนได้หรือไม่
            ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนเรียนและเข้าร่วมปฐมนิเทศแทนนักศึกษาได้ แต่ในส่วนของการสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับว่าควรจะเรียนระดับไหนนั้น ถ้าตัวผู้เรียนไม่ได้เข้าสอบจะทำให้หมดสิทธิ์ในการสอบวัดระดับความรู้ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของตนเองทำให้ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ใหม่

 

- คณะมีการแนะนำการซื้อหนังสือหรือตำราเรียนหรือไม่
            ในทุกรายวิชาจะมีการระบุรายชื่อหนังสือประจำวิชาให้นักศึกษาได้ทราบ ทั้งในห้องเรียนเมื่อเริ่มเรียน และบนเว็บไซต์ของแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์จะอธิบายให้แก่นักศึกษาในการเข้าเรียนวันแรก และทางคณะจะจัดหาสำนักพิมพ์เพื่อจำหน่ายหนังสือให้นักศึกษาด้วย

 

- ทำไมไม่ออกแบบหลักสูตร IT ให้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเหมือนหลักสูตร CS
            การทำหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้นทำได้ค่อนข้างยาก และมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องมีตามมาตรฐานการศึกษาที่มีการกำหนดไว้ และข้อจำกัดเรื่องภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียน คณะ SIT จึงมีการเรียนการสอนทั้งที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา โดยในส่วนของหลักสูตร CS เราเปิดมาเพื่อรองรับนักศึกษาส่วนหนึ่งที่เรียน English Program มา และต้องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทั้งสองสาขาก็มีความแตกต่างในเรื่องของค่าใช้จ่าย ซึ่งทางคณะเองได้มีการวางแผนให้ตรงกับตามความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด

 

- นักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศมีการโอนเครดิตที่ได้กลับมาด้วยหรือไม่
            ถ้าเป็นโครงการแลกเปลี่ยนของทางคณะ นักศึกษาจะต้องเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางคณะอยู่แล้ว  ซึ่งหน่วยกิตเหล่านั้นจะสามารถเทียบโอนกลับมาได้ โดยตัวนักศึกษาเองจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในการลงทะเบียนและเทียบรายวิชา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 

- ทางคณะฯ มีแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องภาษาอังกฤษอย่างไรบ้าง
            คณาจารย์ของคณะฯ พร้อมให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในด้านภาษาอังกฤษ  นอกจากนั้นยังมีศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ ที่มีอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของคณะ  ซึ่งจริงๆ แล้วนักศึกษาแต่ละคนมีความต่างกันในตัวผู้เรียนด้วย ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของนักศึกษาเอง ที่อาจจะมีการพูดคุยฝึกภาษา กับอาจารย์ผู้สอนได้ รวมถึงการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ แต่ในแง่ของการอ่านไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักระหว่าง สาขา IT และ CS ทั้งนี้ทางอาจารย์มีการให้คำแนะนำในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอยู่แล้ว รวมถึงมีการจัดติวเพิ่มเติมจากรุ่นพี่ ซึ่งส่วนใหญ่สำหรับหลักสูตรภาษาไทย นักศึกษาจะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับการสอนที่เป็นภาษาไทยได้อยู่แล้ว  และอีกส่วนคือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ ที่เรียกว่า Learning Facilitator ที่คอยทำหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย