SIT จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2017”

        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มจธ. ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ “ICT Challenge 2017” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้และได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ การคิดและแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนที่ส่งทีมเข้าแข่งขันใช้เวทีนี้เป็นโอกาสในการพัฒนานักเรียนของตัวเอง ในส่วนของคณะ และมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตร ชื่อเสียง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีอาวุโสบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับคณะครู และผู้เข้าร่วมแข่งขัน ณ ห้องประชุม 4/2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  

  

 

       สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มีผู้ใจสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 70 ทีม จาก 22 โรงเรียน และแต่ละทีมจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีม 1 ท่าน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือก และรอบชิงนะเลิศ

ในช่วงแรกมีการจัดสอบรอบคัดเลือกผ่านคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Training ชั้น 1อาคาร SIT  เพื่อคัดทีมที่มีคะแนนสูงสุด 6 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

       สำหรับทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก 6 ทีมได้แก่

                1. ทีม Artisan จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

                2. ทีม HOTTO DOGU จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

                3. ทีม จัสติน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

                4. ทีม Noop Coders จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

                5. ทีม 2bCU จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

                6. ทีม นกน้อยคล้อยบิน จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

         ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดการแข่งขันที่ชั้น ลานคลินิก โซน C ชั้น 1 สำนักหอสมุด มจธ. เป็นการแข่งขันตอบคำถามจากคำถามในหมวดต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นกรรมการ ผลการแข่งขัน

 

   

  

        

  

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Artisan จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท สำหรับผู้เข้าแข่งขัน และ 10,000 บาท สำหรับโรงเรียน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Noop Coders จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท สำหรับผู้เข้าแข่งขัน และ 6,000 บาท สำหรับโรงเรียน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม 2bCU จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท สำหรับผู้เข้าแข่งขัน และ 3,000 บาท สำหรับโรงเรียน

 

และอีก 3 ทีม ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษาทีมละ 1,000 บาท 

 

          โอกาสนี้  ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศทั้ง 2 ทีม และมอบรางวัลชมเชยให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 3 ทีม พร้อมเป็นตัวแทนผู้จัดการแข่งขันกล่าวขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทีมและผู้เข้าร่วมแข่งขันจากโรงเรียนต่าง ๆ และ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้

 

ข่าว: รุ่งนภา คำภัยวงศ์พิทักษ์

ภาพ: โสภณ จำปาซ่อนกลิ่น / วศิน วชิรภูษิตานันท์ /SIT Photo Club