SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “NoSQL and HADOOP”

   

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว วิทยากรบรรยาย เรื่อง “NoSQL Database”

 

ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง วิทยากรบรรยาย เรื่อง “HADOOP” 

 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง NoSQL and HADOOP” โดยจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการจัดบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “NoSQL Database” และ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “HADOOP” ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน