SIT จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้อง TQF/LOs และ KMUTT-PLO”

   

 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้อง TQF/LOs และ KMUTT-PLO” เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำแผนการสอน (มคอ.3) และการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) มากยิ่งขึ้น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการจัดบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้การจัดทำแผนการสอนและรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 29 คน