SI จัดสัมมนา 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 23 “KMUTT ConNext”

     

 

     คณะทำงานโครงการ 6+1 Flagships Track 2 มอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมระบบ (SI) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 23 ในหัวข้อ “KMUTT ConNext” (KMUTT connects policy to Goals : มจธ. เชื่อมต่อนโยบาย ผ่านสายความคิด มุ่งสู่ทิศและเป้าหมายเดียวกัน) เมื่อวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ เดอะ กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

 

        

 

     ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เลขานุการระดับคณะ/สำนัก ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน กลุ่มงานเครือข่ายและบุคลากรรุ่นใหม่ จำนวน 115 คน  โดยมี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ผศ.ดร. ประเสริฐ  คันธมานนท์ เป็นประธานในการสัมมนา มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบนโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย  เข้าใจภาพรวมและกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างคณะ/สำนัก กับหน่วยงานกลางอย่างเป็นระบบภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งของการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพื่อวางแผนพัฒนาการทำงานให้เป็นระบบและรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพราะบุคลากรมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยซึ่งต้องพัฒนาไปพร้อมกันในทุกมิติ

 

        

 

ข่าว มลธิชา วิริยะสกุลพันธุ์

ภาพ: ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง