Programming Boot Camp ครั้งที่3

SIT จัดค่าย Programming boot camp 2016 พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม

            ผศ.ดร. เกรียงไกร ปอแก้ว รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่าย Programming boot camp ครั้งที่ 3 ”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคมถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ พื้นที่การศึกษา มจธ. บางขุนเทียน มีนักศึกษา นักศึกษาพี่เลี้ยง คณาจารย์และพนักงานคณะฯ ร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 140 คน 

            ค่าย Programming boot camp ครั้งที่ 3  จัดขึ้นระหว่างปิดภาคการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ    ได้รับความรู้ ความเข้าใจกระบวนการพัฒนา Software และได้รับการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการเขียนโปรแกรม รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม     การพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง พร้อม ๆ กับความสนุกสนานที่ได้รับจากค่าย Programming Boot Camp ตลอดระยะเวลา  4 วัน 3 คืน 

             นอกจากนี้น้อง ๆ นักศึกษายังได้รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “Professional Software Developer on JAVA” จำกัด (มหาชน) โดยคุณพรรณวดี วิระเทพสุภรณ์ ตำแหน่ง Project Manager บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ การบริหารจัดการโครงการ (Project Management Methodology) ส่วนประกอบและวงจรของโครงการ (Project Life Cycle) และพัฒนาโปรแกรมอีกด้วย 

   

 

ติดตามภาพข่าวนี้เพิ่มเติมจาก Photo Gallery >> Click

ข่าว: รุ่งโรจน์ ขวัญโกมล

ภาพ: ธฤต นิติวัฒนานนท์ / รุ่งโรจน์ ขวัญโกมล / นนทวัฒน์ วรีริท