IT & CS D-Day Project Exhibition 2016

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษา "IT & CS D-Day Project Exhibition 2016" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนอและสาธิตผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ แสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย ขอบเขต และกระบวนการของผลงานที่ชัดเจนและมีคุณค่า

 

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 4 ภายใต้ Theme: Professional D-Day   ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

          ภายในงานได้จัดแสดงโครงงานของนักศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 4 โซนดังนี้

-          Smart life by IoT

-          Smart infrastructure

-          Smart business

-          Smart edutainment

 

นิทรรศการครั้งนี้ยังได้เปิดให้บุคคลภายนอกทั้งนักเรียน นักศึกษาจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการด้านไอที อาจารย์และนักวิจัย สามารถเข้าร่วมงานได้ เพื่อเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนจากกิจกรรมแข่งขัน ICT Challenge 2016 กับทาง SIT มาร่วมชมผลงานตลอดทั้งวันอีกด้วย

 

นอกจากนั้นทางคณะ ฯ ยังมีการมอบรางวัลให้กับบูธที่จัดแสดงผลงานได้ดีอีกด้วย  ซึ่ง นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc.IT) กลุ่มที่ได้รับรางวัล Best Theme Professional D-Day   ได้แก่

บูธแสดงผลงาน  ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์แบบฝังตัวเพื่อการเฝ้าระวังหรือควบคุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

-          นายพศุตม์  เกษมภูมิรัตน์     รหัส 56130500045

-          นายพงศ์ธร  พสุธาสถิตย์      รหัส 56130500115

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. โอฬาร โรจนพรพันธุ์ และ อ.กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ

ส่วนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc.CS)  กลุ่มที่คว้ารางวัล Best Theme Professional D-Day   นี้ไปครองได้แก่บูธแสดงผลงาน AR Drone for Rescue Team

-          นางสาวกันติยา กังวาฬไกรไพศาล รหัส 56130500203

-          นางสาวปวีณา วงษ์รัตน์ รหัส 56130500217

-          นายศุภสิน พฤกษวัฒนอุดม รหัส 56130500227

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา และ ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

ทั้งนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานสามารถโหวตให้คะแนนผลงานที่ชื่นชอบ  เพื่อรับรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) อีกด้วย  ซึ่งกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc.IT) ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ไปครอง ได้แก่  บูทแสดงผลงาน เว็บไซต์แสดงผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          นางสาวรณพร  เอมมาโนชญ์       รหัส 56130500056

-          นายสุรพงษ์  เนตรประไพ            รหัส 56130500078

-          นางสาวอาทิมา  จันทแสงสว่าง    รหัส 56130500126

อาจารย์ที่ปรึกษา อ. พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรานันต์ และ ดร. อุมาพร สุภสิทธิเมธี

และ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc.CS) ที่ได้คว้ารางวัล Popular Vote ได้แก่ บูทแสดงผลงาน Virtual Reality Monster War

-          นางสาวเสาวกา สีห์ศุภางค์ รหัส 56130500230

-          นายสันติภาพ วัชระสุขจิตร รหัส 56130500260

-          นางสาวฐิติพร นามจำรัส รหัส 561305004264

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา และ รศ.ดร. โจนาธาน โฮยิน ชาน